Home

In Leidschendam-Voorburg bestaat al bijna 30 jaar het sociaal fonds, een samenwerking tussen de gemeente en de plaatselijke kerken. Gezamenlijk wordt er geld bijeen gebracht om bij financiële noodsituaties van inwoners te helpen, zodat deze weer verder kunnen met hun leven. In vrijwel alle gevallen ontbreekt een wettelijke regeling om deze noodsituatie op te lossen. Een begeleidingscommissie, waar alle participanten aan deelnemen, zoekt in voorkomende gevallen een oplossing in de vorm van een geldelijke bijdrage of verstrekken van goederen.

Dit Sociaal Fonds is in 2018 omgevormd tot een stichting en heeft de naam Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg gekregen.

Wat beoogt de Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg

De Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg (verder SSFLV genoemd) heeft tot doel inwoners van de gemeente te helpen in financiële noodsituaties waar wettelijke voorzieningen geen uitkomst bieden. De stichting wil hulpverleners een extra instrument in handen geven om die inwoners weer op weg te helpen naar meer stabiliteit.

Het vermogen van de SSFLV wordt momenteel gevormd door bijdragen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, alsmede plaatselijke kerken.
Met de vorming van de stichting (inclusief de ANBI-status) wordt het mogelijk om ook een bijdrage te vragen van een aantal vermogensfondsen. Met steun van die fondsen kunnen meer aanvragen in behandeling worden genomen.

Situatie in Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg heeft net als de rest van Nederland een aantal huishoudens dat in armoede leeft. Uit de armoede monitor van Leidschendam-Voorburg van 2016 blijkt dat ruim 11% van het aantal inwoners van Leidschendam-Voorburg in een dergelijke situatie leeft. Deze mensen hebben een inkomen van maximaal 110% van het minimum loon. Een deel hiervan raakt wel eens in een financiële noodsituatie.
Daarnaast zijn er ook huishoudens die boven de armoedegrens zitten, maar wel armoede kennen. Dit kan zijn omdat zij gezien hun inkomen net niet in aanmerking komen voor minimaregelingen (o.a. kwijtschelding).

Binnen de gemeente zijn er diverse voorzieningen die tot doel hebben huishoudens met een minimum inkomen ook mee te laten doen. Voorbeelden: de Ooievaarspas, Voedselbank, Stichting Leergeld.
Alsnog zijn er soms urgentie situaties waarbij de wettelijke voorzieningen niet toereikend zijn.

In dergelijke gevallen kan er een beroep worden gedaan op de Stichting Sociaal Fonds Leidschendam- Voorburg.

Prognose 2018-2019

Het vermogen van de SSFLV wordt momenteel gevormd door bijdragen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, alsmede plaatselijke kerken.
De verwachting is dat de stichting in 2018/2019  voor een aanzienlijk bedrag aanvragen kan honoreren.

De stichting rekent hierbij op voortzetting van de steun door de gemeente Leidschendam-Voorburg en de kerkelijke instellingen.

Met de vorming van de stichting (inclusief de ANBI-status) wordt het mogelijk om ook een bijdrage te vragen aan regionale en landelijke vermogensfondsen. Met steun van die fondsen kunnen we nog meer aanvragen in behandeling nemen.

Voorts zal 2018-2019 in het teken staan van het gedegen implementeren en inbedden van de SSFLV in het sociale domein. Daarvoor zal de stichting een aantal acties ondernemen zoals de kick off in oktober , communicatie via de website , de lokale pers en tv,  contacten met hulpverlenende instanties verbeteren. Tevens zullen we twee keer per jaar voorlichting geven via de plaatselijke media. Bij die voorlichting zullen de doelstellingen, de werkwijze en de aanpak van SSFLV nader worden toegelicht.

Bekijk ons beleidsplan hier.

* De stichting heeft de ANBI-status.